نت کار

سرویس تلفن اینترنتی سازمانی صبانت

سرویس تلفن اینترنتی سازمانی صبانت

از دیگر سرویس هایی که صبانت در اختیار کاربران خود قرار می دهد، سرویس تلفن سازمانی است که امکان برقراری تماس های متعدد و همزمان را برای سازمان ها فراهم می نماید. مشترکین این سرویس قادر خواهند بود تا با خرید یک شماره چندین کانال برای خود ایجاد نمایند و مبتنی بر نیازهای درون سازمانی، شماره داخلی مدنظر را به واحدهای زیر مجموعه خود اختصاص دهند.

سرویس SIP Trunk - تلفن سازمانی

این نوع سرویس برای آن دسته از سازمان ها و شرکت هایی مناسب بوده که متقاضی 10، 20، 30 و یا تعداد بیشتری کانال همزمان ورودی و خروجی باشند که به واسطه ایجاد یک ترانک بین شرکت و مقصد سرویس گیرنده راه اندازی و آماده بهره برداری گردد.

IP PBX As A Service - تلفن سازمانی

این نـوع سـرویس تلفن سـازمانی به منظور ایجاد صرفـه های اقتصـادی برای سـازمان ها و شرکت ها تعریف گردیده است، بدین گونه که جهت راه اندازی سرویس PBX، نرم افزار مشـترک در مرکز داده شـرکت صبانت قرار گرفته و سـازمانها تنها با اسـتفاده از پهنـای باندی که از شـرکت تهیه نموده اند قادر به اسـتفاده از این سـرویس می باشند تا بتوانند در هزینه های نگهداری، پشتیبانی و تجهیزات، صرفه اقتصادی ایجاد و هزینه های خود را مدیریت نمایند.

برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره 6186 - 021 داخلی 3 واحد فروش سازمانی و راهکارهای ویژه تماس حاصل نمایید.