نت کار

نت کار | عاملیت رسمی فروش صبانت
سرویس های مندرج در جداول زیر دارای تائیدیه 518765،518767،517862،518779،520521 از سازمان تنظیم مقررات می باشند.

پیشنهاد ویژه

سرویس شرکت صبانت

16Mb - یکساله
1500 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 9,600,000 ریال
هزینه پیامک : 102,000 ریال
قابل پرداخت : 10,575,180 ریال
نحوه ارائه حجم: ماهیانه 125 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به دوره بعد)
ثبت نام جدید
پیشنهاد ویژه

سرویس شرکت صبانت

16Mb - شش ماهه
3600 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 6,000,000 ریال
هزینه پیامک : 51,000 ریال
قابل پرداخت : 6,595,590 ریال
نحوه ارائه حجم: ماهیانه 600 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به دوره بعد)
ثبت نام جدید
پیشنهاد ویژه

سرویس شرکت صبانت

16Mb - سه ماهه
1000 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 2,100,000 ریال
هزینه پیامک : 25,500 ریال
قابل پرداخت : 2,316,795 ریال
نحوه ارائه حجم: ماهیانه 334 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به دوره بعد)
ثبت نام جدید
پیشنهاد ویژه

سرویس شرکت صبانت

8Mb - یکساله
1200 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 7,800,000 ریال
هزینه پیامک : 102,000 ریال
قابل پرداخت : 8,613,180 ریال
نحوه ارائه حجم: ماهیانه 100 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به دوره بعد)
ثبت نام جدید
پیشنهاد ویژه

سرویس شرکت صبانت

8Mb - یکساله
240 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 4,800,000 ریال
هزینه پیامک : 102,000 ریال
قابل پرداخت : 5,343,180 ریال
یکساله 240 گیگابایت ترافیک بین الملل معادل 480 گیگابایت ترافیک داخلی به صورت یکجا
ثبت نام جدید
پیشنهاد ویژه

سرویس شرکت صبانت

8Mb - شش ماهه
1500 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 3,900,000 ریال
هزینه پیامک : 51,000 ریال
قابل پرداخت : 4,306,590 ریال
نحوه ارائه حجم: ماهیانه 250 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به دوره بعد)
ثبت نام جدید
پیشنهاد ویژه

سرویس شرکت صبانت

16Mb - شش ماهه همراه با مودم
210 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 8,020,000 ریال
هزینه پیامک : 51,000 ریال
قابل پرداخت : 8,797,390 ریال
سرویس 16 مگابیت شش ماهه همراه با مودم و ترافیک 210 گیگابایت بین‌الملل معادل 420 گیگابایت ترافیک داخلی به صورت یکجا
ثبت نام جدید
پیشنهاد ویژه

سرویس شرکت صبانت

8Mb - یکساله همراه با مودم
120 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 7,000,000 ریال
هزینه پیامک : 102,000 ریال
قابل پرداخت : 7,741,180 ریال
سرویس 8 مگابیت یکساله همراه با مودم و ترافیک 120 گیگابایت بین‌الملل معادل 240 گیگابایت ترافیک داخلی به صورت یکجا
ثبت نام جدید
پیشنهاد ویژه

سرویس شرکت صبانت

8Mb - شش ماهه همراه با مودم
2100 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 10,300,000 ریال
هزینه پیامک : 51,000 ریال
قابل پرداخت : 11,282,590 ریال
سرویس 8 مگابیت شش ماهه همراه با مودم و ترافیک 2100 گیگابایت بین‌الملل معادل 4200 گیگابایت ترافیک داخلی به صورت یکجا
ثبت نام جدید
پیشنهاد ویژه

سرویس شرکت صبانت

16Mb - شش ماهه
800 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 7,800,000 ریال
هزینه پیامک : 51,000 ریال
قابل پرداخت : 8,557,590 ریال
شش ماهه 800 گیگابایت ترافیک بین الملل معادل 1600 گیگابایت ترافیک داخلی به صورت یکجا
پیشنهاد ویژه

سرویس شرکت صبانت

16Mb - شش ماهه
270 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 4,500,000 ریال
هزینه پیامک : 51,000 ریال
قابل پرداخت : 4,960,590 ریال
شش ماهه 270 گیگابایت ترافیک بین الملل معادل 540 گیگابایت ترافیک داخلی به صورت یکجا
پیشنهاد ویژه

سرویس شرکت صبانت

8Mb - شش ماهه
600 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 6,300,000 ریال
هزینه پیامک : 51,000 ریال
قابل پرداخت : 6,922,590 ریال
شش ماهه 600 گیگابایت ترافیک بین الملل معادل 1200 گیگابایت ترافیک داخلی به صورت یکجا
پیشنهاد ویژه

سرویس شرکت صبانت

8Mb - شش ماهه
180 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 3,600,000 ریال
هزینه پیامک : 51,000 ریال
قابل پرداخت : 3,979,590 ریال
شش ماهه 180 گیگابایت ترافیک بین الملل معادل 360 گیگابایت ترافیک داخلی به صورت یکجا
سرویس عمومی

سرویس شرکت صبانت

16Mb - یکساله زرین
4800 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 21,600,000 ریال
هزینه پیامک : 102,000 ریال
قابل پرداخت : 23,655,180 ریال
نحوه ارائه حجم: ماهیانه 400 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به دوره بعد)
سرویس عمومی

سرویس شرکت صبانت

16Mb - یکساله نقرآبی
1800 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 16,200,000 ریال
هزینه پیامک : 102,000 ریال
قابل پرداخت : 17,769,180 ریال
نحوه ارائه حجم: ماهیانه 150 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به دوره بعد)
سرویس عمومی

سرویس شرکت صبانت

16Mb - یکساله برنز
480 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 8,640,000 ریال
هزینه پیامک : 102,000 ریال
قابل پرداخت : 9,528,780 ریال
نحوه ارائه حجم: ماهیانه 40 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به دوره بعد)
سرویس عمومی

سرویس شرکت صبانت

16Mb - شش ماهه زرین
2400 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 11,400,000 ریال
هزینه پیامک : 51,000 ریال
قابل پرداخت : 12,481,590 ریال
نحوه ارائه حجم: ماهیانه 400 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به دوره بعد)
سرویس عمومی

سرویس شرکت صبانت

16Mb - شش ماهه نقرآبی
900 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 8,550,000 ریال
هزینه پیامک : 51,000 ریال
قابل پرداخت : 9,375,090 ریال
نحوه ارائه حجم: ماهیانه 150 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به دوره بعد)
سرویس عمومی

سرویس شرکت صبانت

16Mb - شش ماهه برنز
240 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 4,560,000 ریال
هزینه پیامک : 51,000 ریال
قابل پرداخت : 5,025,990 ریال
نحوه ارائه حجم: ماهیانه 40 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به دوره بعد)
سرویس عمومی

سرویس شرکت صبانت

16Mb - سه ماهه زرین
1200 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 6,000,000 ریال
هزینه پیامک : 25,500 ریال
قابل پرداخت : 6,567,795 ریال
نحوه ارائه حجم: ماهیانه 400 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به دوره بعد)
سرویس عمومی

سرویس شرکت صبانت

16Mb - سه ماهه نقرآبی
450 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 4,500,000 ریال
هزینه پیامک : 25,500 ریال
قابل پرداخت : 4,932,795 ریال
نحوه ارائه حجم: ماهیانه 150 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به دوره بعد)
سرویس عمومی

سرویس شرکت صبانت

16Mb - سه ماهه برنز
120 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 2,400,000 ریال
هزینه پیامک : 25,500 ریال
قابل پرداخت : 2,643,795 ریال
نحوه ارائه حجم: ماهیانه 40 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به دوره بعد)
سرویس عمومی

سرویس شرکت صبانت

16Mb - یک ماهه زرین
400 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 2,000,000 ریال
هزینه پیامک : 8,500 ریال
قابل پرداخت : 2,189,265 ریال
نحوه ارائه حجم: ماهیانه 400 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به دوره بعد)
سرویس عمومی

سرویس شرکت صبانت

16Mb - یک ماهه نقرآبی
150 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 1,500,000 ریال
هزینه پیامک : 8,500 ریال
قابل پرداخت : 1,644,265 ریال
نحوه ارائه حجم: ماهیانه 150 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به دوره بعد)
سرویس عمومی

سرویس شرکت صبانت

16Mb - یک ماهه برنز
40 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 800,000 ریال
هزینه پیامک : 8,500 ریال
قابل پرداخت : 881,265 ریال
نحوه ارائه حجم: ماهیانه 40 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به دوره بعد)
سرویس عمومی

سرویس شرکت صبانت

8Mb - یکساله زرین
2400 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 16,632,000 ریال
هزینه پیامک : 102,000 ریال
قابل پرداخت : 18,240,060 ریال
نحوه ارائه حجم: ماهیانه 200 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به دوره بعد)
سرویس عمومی

سرویس شرکت صبانت

8Mb - یکساله نقرآبی
1200 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 12,420,000 ریال
هزینه پیامک : 102,000 ریال
قابل پرداخت : 13,648,980 ریال
نحوه ارائه حجم: ماهیانه 100 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به دوره بعد)
سرویس عمومی

سرویس شرکت صبانت

8Mb - یکساله برنز
240 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 5,400,000 ریال
هزینه پیامک : 102,000 ریال
قابل پرداخت : 5,997,180 ریال
نحوه ارائه حجم: ماهیانه 20 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به دوره بعد)
سرویس عمومی

سرویس شرکت صبانت

8Mb - شش ماهه زرین
1200 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 8,778,000 ریال
هزینه پیامک : 51,000 ریال
قابل پرداخت : 9,623,610 ریال
نحوه ارائه حجم: ماهیانه 200 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به دوره بعد)
سرویس عمومی

سرویس شرکت صبانت

8Mb - شش ماهه نقرآبی
600 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 6,555,000 ریال
هزینه پیامک : 51,000 ریال
قابل پرداخت : 7,200,540 ریال
نحوه ارائه حجم: ماهیانه 100 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به دوره بعد)
سرویس عمومی

سرویس شرکت صبانت

8Mb - شش ماهه برنز
120 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 2,850,000 ریال
هزینه پیامک : 51,000 ریال
قابل پرداخت : 3,162,090 ریال
نحوه ارائه حجم: ماهیانه 20 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به دوره بعد)
سرویس عمومی

سرویس شرکت صبانت

8Mb - سه ماهه زرین
600 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 4,620,000 ریال
هزینه پیامک : 25,500 ریال
قابل پرداخت : 5,063,595 ریال
نحوه ارائه حجم: ماهیانه 200 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به دوره بعد)
سرویس عمومی

سرویس شرکت صبانت

8Mb - سه ماهه نقرآبی
300 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 3,450,000 ریال
هزینه پیامک : 25,500 ریال
قابل پرداخت : 3,788,295 ریال
نحوه ارائه حجم: ماهیانه 100 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به دوره بعد)
سرویس عمومی

سرویس شرکت صبانت

8Mb - سه ماهه برنز
60 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 1,500,000 ریال
هزینه پیامک : 25,500 ریال
قابل پرداخت : 1,662,795 ریال
نحوه ارائه حجم: ماهیانه 20 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به دوره بعد)
سرویس عمومی

سرویس شرکت صبانت

8Mb - یک ماهه زرین
200 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 1,540,000 ریال
هزینه پیامک : 8,500 ریال
قابل پرداخت : 1,687,865 ریال
نحوه ارائه حجم: ماهیانه 200 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به دوره بعد)
سرویس عمومی

سرویس شرکت صبانت

8Mb - یک ماهه نقرآبی
100 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 1,250,000 ریال
هزینه پیامک : 8,500 ریال
قابل پرداخت : 1,371,765 ریال
نحوه ارائه حجم: ماهیانه 100 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به دوره بعد)
سرویس عمومی

سرویس شرکت صبانت

8Mb - یک ماهه برنز
20 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 500,000 ریال
هزینه پیامک : 8,500 ریال
قابل پرداخت : 554,265 ریال
نحوه ارائه حجم: ماهیانه 20 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به دوره بعد)
سرویس عمومی

سرویس شرکت صبانت

4Mb - یکساله زرین
960 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 11,340,000 ریال
هزینه پیامک : 102,000 ریال
قابل پرداخت : 12,471,780 ریال
نحوه ارائه حجم: ماهیانه 80 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به دوره بعد)
سرویس عمومی

سرویس شرکت صبانت

4Mb - یکساله نقرآبی
600 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 8,640,000 ریال
هزینه پیامک : 102,000 ریال
قابل پرداخت : 9,528,780 ریال
نحوه ارائه حجم: ماهیانه 50 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به دوره بعد)
سرویس عمومی

سرویس شرکت صبانت

4Mb - شش ماهه زرین
480 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 5,985,000 ریال
هزینه پیامک : 51,000 ریال
قابل پرداخت : 6,579,240 ریال
نحوه ارائه حجم: ماهیانه 80 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به دوره بعد)
سرویس عمومی

سرویس شرکت صبانت

4Mb - شش ماهه نقرآبی
300 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 4,560,000 ریال
هزینه پیامک : 51,000 ریال
قابل پرداخت : 5,025,990 ریال
نحوه ارائه حجم: ماهیانه 50 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به دوره بعد)
سرویس عمومی

سرویس شرکت صبانت

4Mb - سه ماهه زرین
240 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 3,150,000 ریال
هزینه پیامک : 25,500 ریال
قابل پرداخت : 3,461,295 ریال
نحوه ارائه حجم: ماهیانه 80 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به دوره بعد)
سرویس عمومی

سرویس شرکت صبانت

4Mb - سه ماهه نقرآبی
150 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 2,400,000 ریال
هزینه پیامک : 25,500 ریال
قابل پرداخت : 2,643,795 ریال
نحوه ارائه حجم: ماهیانه 50 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به دوره بعد)
سرویس عمومی

سرویس شرکت صبانت

4Mb - یک ماهه زرین
80 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 1,050,000 ریال
هزینه پیامک : 8,500 ریال
قابل پرداخت : 1,153,765 ریال
نحوه ارائه حجم: ماهیانه 80 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به دوره بعد)
سرویس عمومی

سرویس شرکت صبانت

4Mb - یک ماهه نقرآبی
50 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 800,000 ریال
هزینه پیامک : 8,500 ریال
قابل پرداخت : 881,265 ریال
نحوه ارائه حجم: ماهیانه 50 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به دوره بعد)
سرویس عمومی

سرویس شرکت صبانت

3Mb - یکساله زرین
540 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 8,100,000 ریال
هزینه پیامک : 102,000 ریال
قابل پرداخت : 8,940,180 ریال
نحوه ارائه حجم: ماهیانه 45 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به دوره بعد)
سرویس عمومی

سرویس شرکت صبانت

3Mb - یکساله نقرآبی
360 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 6,480,000 ریال
هزینه پیامک : 102,000 ریال
قابل پرداخت : 7,174,380 ریال
نحوه ارائه حجم: ماهیانه 30 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به دوره بعد)
سرویس عمومی

سرویس شرکت صبانت

3Mb - شش ماهه زرین
270 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 4,275,000 ریال
هزینه پیامک : 51,000 ریال
قابل پرداخت : 4,715,340 ریال
نحوه ارائه حجم: ماهیانه 45 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به دوره بعد)
سرویس عمومی

سرویس شرکت صبانت

3Mb - شش ماهه نقرآبی
180 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 3,420,000 ریال
هزینه پیامک : 51,000 ریال
قابل پرداخت : 3,783,390 ریال
نحوه ارائه حجم: ماهیانه 30 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به دوره بعد)
سرویس عمومی

سرویس شرکت صبانت

3Mb - سه ماهه زرین
135 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 2,250,000 ریال
هزینه پیامک : 25,500 ریال
قابل پرداخت : 2,480,295 ریال
نحوه ارائه حجم: ماهیانه 45 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به دوره بعد)
سرویس عمومی

سرویس شرکت صبانت

3Mb - سه ماهه نقرآبی
90 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 1,800,000 ریال
هزینه پیامک : 25,500 ریال
قابل پرداخت : 1,989,795 ریال
نحوه ارائه حجم: ماهیانه 30 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به دوره بعد)
سرویس عمومی

سرویس شرکت صبانت

3Mb - یک ماهه زرین
45 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 750,000 ریال
هزینه پیامک : 8,500 ریال
قابل پرداخت : 826,765 ریال
نحوه ارائه حجم: ماهیانه 45 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به دوره بعد)
سرویس عمومی

سرویس شرکت صبانت

3Mb - یک ماهه نقرآبی
30 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 600,000 ریال
هزینه پیامک : 8,500 ریال
قابل پرداخت : 663,265 ریال
نحوه ارائه حجم: ماهیانه 30 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به دوره بعد)
سرویس عمومی

سرویس شرکت صبانت

2Mb - یکساله زرین
420 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 7,020,000 ریال
هزینه پیامک : 102,000 ریال
قابل پرداخت : 7,762,980 ریال
نحوه ارائه حجم: ماهیانه 35 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به دوره بعد)
سرویس عمومی

سرویس شرکت صبانت

2Mb - یکساله نقرآبی
300 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 5,400,000 ریال
هزینه پیامک : 102,000 ریال
قابل پرداخت : 5,997,180 ریال
نحوه ارائه حجم: ماهیانه 25 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به دوره بعد)
سرویس عمومی

سرویس شرکت صبانت

2Mb - شش ماهه زرین
210 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 3,705,000 ریال
هزینه پیامک : 51,000 ریال
قابل پرداخت : 4,094,040 ریال
نحوه ارائه حجم: ماهیانه 35 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به دوره بعد)
سرویس عمومی

سرویس شرکت صبانت

2Mb - شش ماهه نقرآبی
150 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 2,850,000 ریال
هزینه پیامک : 51,000 ریال
قابل پرداخت : 3,162,090 ریال
نحوه ارائه حجم: ماهیانه 25 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به دوره بعد)
سرویس عمومی

سرویس شرکت صبانت

2Mb - سه ماهه زرین
105 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 1,950,000 ریال
هزینه پیامک : 25,500 ریال
قابل پرداخت : 2,153,295 ریال
نحوه ارائه حجم: ماهیانه 35 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به دوره بعد)
سرویس عمومی

سرویس شرکت صبانت

2Mb - سه ماهه نقرآبی
75 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 1,500,000 ریال
هزینه پیامک : 25,500 ریال
قابل پرداخت : 1,662,795 ریال
نحوه ارائه حجم: ماهیانه 25 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به دوره بعد)
سرویس عمومی

سرویس شرکت صبانت

2Mb - یک ماهه زرین
35 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 650,000 ریال
هزینه پیامک : 8,500 ریال
قابل پرداخت : 717,765 ریال
نحوه ارائه حجم: ماهیانه 35 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به دوره بعد)
سرویس عمومی

سرویس شرکت صبانت

2Mb - یک ماهه نقرآبی
25 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 500,000 ریال
هزینه پیامک : 8,500 ریال
قابل پرداخت : 554,265 ریال
نحوه ارائه حجم: ماهیانه 25 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به دوره بعد)