نت کار
1. امکان سنجی
2. انتخاب سرویس
3. وضعیت مودم
4. فرم متقاضی
5. گزارش خرید

ثبت نام آنلاین اینترنت پرسرعت ADSL صبانت

کاربر گرامی توجه نمایید:

این صفحه ویژه ثبت نام مشترکین جدید شرکت صبانت میباشد. لطفا جهت تمدید اشتراک به بخش مربوطه مراجعه نمایید.

 با عرض تبریک
صبانت مفتخر به ارائه سرویس، به شما می‌باشد

کاربر گرامی متاسفانه در حال حاضر صبانت برای منطقه مخابراتی شما پورت باز ندارد

کاربر گرامی متاسفانه صبانت قادر به سرویس دهی به شما نمی‌باشد

انتخاب نوع سرویس ADSL صبانت

پیشنهاد ویژه

سرویس شرکت صبانت

16Mb - یکساله
1500 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 9,600,000 ریال
هزینه پیامک : 102,000 ریال
قابل پرداخت : 10,575,180 ریال
نحوه ارائه حجم: ماهیانه 125 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به دوره بعد)
پیشنهاد ویژه

سرویس شرکت صبانت

16Mb - شش ماهه
3600 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 6,000,000 ریال
هزینه پیامک : 51,000 ریال
قابل پرداخت : 6,595,590 ریال
نحوه ارائه حجم: ماهیانه 600 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به دوره بعد)
پیشنهاد ویژه

سرویس شرکت صبانت

16Mb - سه ماهه
1000 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 2,100,000 ریال
هزینه پیامک : 25,500 ریال
قابل پرداخت : 2,316,795 ریال
نحوه ارائه حجم: ماهیانه 334 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به دوره بعد)
پیشنهاد ویژه

سرویس شرکت صبانت

8Mb - یکساله
1200 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 7,800,000 ریال
هزینه پیامک : 102,000 ریال
قابل پرداخت : 8,613,180 ریال
نحوه ارائه حجم: ماهیانه 100 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به دوره بعد)
پیشنهاد ویژه

سرویس شرکت صبانت

8Mb - یکساله
240 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 4,800,000 ریال
هزینه پیامک : 102,000 ریال
قابل پرداخت : 5,343,180 ریال
یکساله 240 گیگابایت ترافیک بین الملل معادل 480 گیگابایت ترافیک داخلی به صورت یکجا
پیشنهاد ویژه

سرویس شرکت صبانت

8Mb - شش ماهه
1500 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 3,900,000 ریال
هزینه پیامک : 51,000 ریال
قابل پرداخت : 4,306,590 ریال
نحوه ارائه حجم: ماهیانه 250 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به دوره بعد)
پیشنهاد ویژه

سرویس شرکت صبانت

16Mb - شش ماهه همراه با مودم
210 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 8,020,000 ریال
هزینه پیامک : 51,000 ریال
قابل پرداخت : 8,797,390 ریال
سرویس 16 مگابیت شش ماهه همراه با مودم و ترافیک 210 گیگابایت بین‌الملل معادل 420 گیگابایت ترافیک داخلی به صورت یکجا
پیشنهاد ویژه

سرویس شرکت صبانت

8Mb - یکساله همراه با مودم
120 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 7,000,000 ریال
هزینه پیامک : 102,000 ریال
قابل پرداخت : 7,741,180 ریال
سرویس 8 مگابیت یکساله همراه با مودم و ترافیک 120 گیگابایت بین‌الملل معادل 240 گیگابایت ترافیک داخلی به صورت یکجا
پیشنهاد ویژه

سرویس شرکت صبانت

8Mb - شش ماهه همراه با مودم
2100 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 10,300,000 ریال
هزینه پیامک : 51,000 ریال
قابل پرداخت : 11,282,590 ریال
سرویس 8 مگابیت شش ماهه همراه با مودم و ترافیک 2100 گیگابایت بین‌الملل معادل 4200 گیگابایت ترافیک داخلی به صورت یکجا
پیشنهاد ویژه

سرویس شرکت صبانت

16Mb - شش ماهه
800 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 7,800,000 ریال
هزینه پیامک : 51,000 ریال
قابل پرداخت : 8,557,590 ریال
شش ماهه 800 گیگابایت ترافیک بین الملل معادل 1600 گیگابایت ترافیک داخلی به صورت یکجا
پیشنهاد ویژه

سرویس شرکت صبانت

16Mb - شش ماهه
270 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 4,500,000 ریال
هزینه پیامک : 51,000 ریال
قابل پرداخت : 4,960,590 ریال
شش ماهه 270 گیگابایت ترافیک بین الملل معادل 540 گیگابایت ترافیک داخلی به صورت یکجا
پیشنهاد ویژه

سرویس شرکت صبانت

8Mb - شش ماهه
600 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 6,300,000 ریال
هزینه پیامک : 51,000 ریال
قابل پرداخت : 6,922,590 ریال
شش ماهه 600 گیگابایت ترافیک بین الملل معادل 1200 گیگابایت ترافیک داخلی به صورت یکجا
پیشنهاد ویژه

سرویس شرکت صبانت

8Mb - شش ماهه
180 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 3,600,000 ریال
هزینه پیامک : 51,000 ریال
قابل پرداخت : 3,979,590 ریال
شش ماهه 180 گیگابایت ترافیک بین الملل معادل 360 گیگابایت ترافیک داخلی به صورت یکجا
سرویس عمومی

سرویس شرکت صبانت

16Mb - یکساله زرین
4800 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 21,600,000 ریال
هزینه پیامک : 102,000 ریال
قابل پرداخت : 23,655,180 ریال
نحوه ارائه حجم: ماهیانه 400 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به دوره بعد)
سرویس عمومی

سرویس شرکت صبانت

16Mb - یکساله نقرآبی
1800 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 16,200,000 ریال
هزینه پیامک : 102,000 ریال
قابل پرداخت : 17,769,180 ریال
نحوه ارائه حجم: ماهیانه 150 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به دوره بعد)
سرویس عمومی

سرویس شرکت صبانت

16Mb - یکساله برنز
480 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 8,640,000 ریال
هزینه پیامک : 102,000 ریال
قابل پرداخت : 9,528,780 ریال
نحوه ارائه حجم: ماهیانه 40 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به دوره بعد)
سرویس عمومی

سرویس شرکت صبانت

16Mb - شش ماهه زرین
2400 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 11,400,000 ریال
هزینه پیامک : 51,000 ریال
قابل پرداخت : 12,481,590 ریال
نحوه ارائه حجم: ماهیانه 400 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به دوره بعد)
سرویس عمومی

سرویس شرکت صبانت

16Mb - شش ماهه نقرآبی
900 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 8,550,000 ریال
هزینه پیامک : 51,000 ریال
قابل پرداخت : 9,375,090 ریال
نحوه ارائه حجم: ماهیانه 150 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به دوره بعد)
سرویس عمومی

سرویس شرکت صبانت

16Mb - شش ماهه برنز
240 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 4,560,000 ریال
هزینه پیامک : 51,000 ریال
قابل پرداخت : 5,025,990 ریال
نحوه ارائه حجم: ماهیانه 40 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به دوره بعد)
سرویس عمومی

سرویس شرکت صبانت

16Mb - سه ماهه زرین
1200 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 6,000,000 ریال
هزینه پیامک : 25,500 ریال
قابل پرداخت : 6,567,795 ریال
نحوه ارائه حجم: ماهیانه 400 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به دوره بعد)
سرویس عمومی

سرویس شرکت صبانت

16Mb - سه ماهه نقرآبی
450 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 4,500,000 ریال
هزینه پیامک : 25,500 ریال
قابل پرداخت : 4,932,795 ریال
نحوه ارائه حجم: ماهیانه 150 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به دوره بعد)
سرویس عمومی

سرویس شرکت صبانت

16Mb - سه ماهه برنز
120 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 2,400,000 ریال
هزینه پیامک : 25,500 ریال
قابل پرداخت : 2,643,795 ریال
نحوه ارائه حجم: ماهیانه 40 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به دوره بعد)
سرویس عمومی

سرویس شرکت صبانت

16Mb - یک ماهه زرین
400 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 2,000,000 ریال
هزینه پیامک : 8,500 ریال
قابل پرداخت : 2,189,265 ریال
نحوه ارائه حجم: ماهیانه 400 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به دوره بعد)
سرویس عمومی

سرویس شرکت صبانت

16Mb - یک ماهه نقرآبی
150 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 1,500,000 ریال
هزینه پیامک : 8,500 ریال
قابل پرداخت : 1,644,265 ریال
نحوه ارائه حجم: ماهیانه 150 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به دوره بعد)
سرویس عمومی

سرویس شرکت صبانت

16Mb - یک ماهه برنز
40 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 800,000 ریال
هزینه پیامک : 8,500 ریال
قابل پرداخت : 881,265 ریال
نحوه ارائه حجم: ماهیانه 40 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به دوره بعد)
سرویس عمومی

سرویس شرکت صبانت

8Mb - یکساله زرین
2400 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 16,632,000 ریال
هزینه پیامک : 102,000 ریال
قابل پرداخت : 18,240,060 ریال
نحوه ارائه حجم: ماهیانه 200 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به دوره بعد)
سرویس عمومی

سرویس شرکت صبانت

8Mb - یکساله نقرآبی
1200 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 12,420,000 ریال
هزینه پیامک : 102,000 ریال
قابل پرداخت : 13,648,980 ریال
نحوه ارائه حجم: ماهیانه 100 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به دوره بعد)
سرویس عمومی

سرویس شرکت صبانت

8Mb - یکساله برنز
240 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 5,400,000 ریال
هزینه پیامک : 102,000 ریال
قابل پرداخت : 5,997,180 ریال
نحوه ارائه حجم: ماهیانه 20 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به دوره بعد)
سرویس عمومی

سرویس شرکت صبانت

8Mb - شش ماهه زرین
1200 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 8,778,000 ریال
هزینه پیامک : 51,000 ریال
قابل پرداخت : 9,623,610 ریال
نحوه ارائه حجم: ماهیانه 200 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به دوره بعد)
سرویس عمومی

سرویس شرکت صبانت

8Mb - شش ماهه نقرآبی
600 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 6,555,000 ریال
هزینه پیامک : 51,000 ریال
قابل پرداخت : 7,200,540 ریال
نحوه ارائه حجم: ماهیانه 100 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به دوره بعد)
سرویس عمومی

سرویس شرکت صبانت

8Mb - شش ماهه برنز
120 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 2,850,000 ریال
هزینه پیامک : 51,000 ریال
قابل پرداخت : 3,162,090 ریال
نحوه ارائه حجم: ماهیانه 20 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به دوره بعد)
سرویس عمومی

سرویس شرکت صبانت

8Mb - سه ماهه زرین
600 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 4,620,000 ریال
هزینه پیامک : 25,500 ریال
قابل پرداخت : 5,063,595 ریال
نحوه ارائه حجم: ماهیانه 200 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به دوره بعد)
سرویس عمومی

سرویس شرکت صبانت

8Mb - سه ماهه نقرآبی
300 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 3,450,000 ریال
هزینه پیامک : 25,500 ریال
قابل پرداخت : 3,788,295 ریال
نحوه ارائه حجم: ماهیانه 100 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به دوره بعد)
سرویس عمومی

سرویس شرکت صبانت

8Mb - سه ماهه برنز
60 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 1,500,000 ریال
هزینه پیامک : 25,500 ریال
قابل پرداخت : 1,662,795 ریال
نحوه ارائه حجم: ماهیانه 20 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به دوره بعد)
سرویس عمومی

سرویس شرکت صبانت

8Mb - یک ماهه زرین
200 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 1,540,000 ریال
هزینه پیامک : 8,500 ریال
قابل پرداخت : 1,687,865 ریال
نحوه ارائه حجم: ماهیانه 200 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به دوره بعد)
سرویس عمومی

سرویس شرکت صبانت

8Mb - یک ماهه نقرآبی
100 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 1,250,000 ریال
هزینه پیامک : 8,500 ریال
قابل پرداخت : 1,371,765 ریال
نحوه ارائه حجم: ماهیانه 100 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به دوره بعد)
سرویس عمومی

سرویس شرکت صبانت

8Mb - یک ماهه برنز
20 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 500,000 ریال
هزینه پیامک : 8,500 ریال
قابل پرداخت : 554,265 ریال
نحوه ارائه حجم: ماهیانه 20 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به دوره بعد)
سرویس عمومی

سرویس شرکت صبانت

4Mb - یکساله زرین
960 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 11,340,000 ریال
هزینه پیامک : 102,000 ریال
قابل پرداخت : 12,471,780 ریال
نحوه ارائه حجم: ماهیانه 80 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به دوره بعد)
سرویس عمومی

سرویس شرکت صبانت

4Mb - یکساله نقرآبی
600 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 8,640,000 ریال
هزینه پیامک : 102,000 ریال
قابل پرداخت : 9,528,780 ریال
نحوه ارائه حجم: ماهیانه 50 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به دوره بعد)
سرویس عمومی

سرویس شرکت صبانت

4Mb - شش ماهه زرین
480 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 5,985,000 ریال
هزینه پیامک : 51,000 ریال
قابل پرداخت : 6,579,240 ریال
نحوه ارائه حجم: ماهیانه 80 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به دوره بعد)
سرویس عمومی

سرویس شرکت صبانت

4Mb - شش ماهه نقرآبی
300 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 4,560,000 ریال
هزینه پیامک : 51,000 ریال
قابل پرداخت : 5,025,990 ریال
نحوه ارائه حجم: ماهیانه 50 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به دوره بعد)
سرویس عمومی

سرویس شرکت صبانت

4Mb - سه ماهه زرین
240 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 3,150,000 ریال
هزینه پیامک : 25,500 ریال
قابل پرداخت : 3,461,295 ریال
نحوه ارائه حجم: ماهیانه 80 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به دوره بعد)
سرویس عمومی

سرویس شرکت صبانت

4Mb - سه ماهه نقرآبی
150 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 2,400,000 ریال
هزینه پیامک : 25,500 ریال
قابل پرداخت : 2,643,795 ریال
نحوه ارائه حجم: ماهیانه 50 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به دوره بعد)
سرویس عمومی

سرویس شرکت صبانت

4Mb - یک ماهه زرین
80 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 1,050,000 ریال
هزینه پیامک : 8,500 ریال
قابل پرداخت : 1,153,765 ریال
نحوه ارائه حجم: ماهیانه 80 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به دوره بعد)
سرویس عمومی

سرویس شرکت صبانت

4Mb - یک ماهه نقرآبی
50 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 800,000 ریال
هزینه پیامک : 8,500 ریال
قابل پرداخت : 881,265 ریال
نحوه ارائه حجم: ماهیانه 50 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به دوره بعد)
سرویس عمومی

سرویس شرکت صبانت

3Mb - یکساله زرین
540 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 8,100,000 ریال
هزینه پیامک : 102,000 ریال
قابل پرداخت : 8,940,180 ریال
نحوه ارائه حجم: ماهیانه 45 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به دوره بعد)
سرویس عمومی

سرویس شرکت صبانت

3Mb - یکساله نقرآبی
360 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 6,480,000 ریال
هزینه پیامک : 102,000 ریال
قابل پرداخت : 7,174,380 ریال
نحوه ارائه حجم: ماهیانه 30 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به دوره بعد)
سرویس عمومی

سرویس شرکت صبانت

3Mb - شش ماهه زرین
270 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 4,275,000 ریال
هزینه پیامک : 51,000 ریال
قابل پرداخت : 4,715,340 ریال
نحوه ارائه حجم: ماهیانه 45 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به دوره بعد)
سرویس عمومی

سرویس شرکت صبانت

3Mb - شش ماهه نقرآبی
180 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 3,420,000 ریال
هزینه پیامک : 51,000 ریال
قابل پرداخت : 3,783,390 ریال
نحوه ارائه حجم: ماهیانه 30 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به دوره بعد)
سرویس عمومی

سرویس شرکت صبانت

3Mb - سه ماهه زرین
135 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 2,250,000 ریال
هزینه پیامک : 25,500 ریال
قابل پرداخت : 2,480,295 ریال
نحوه ارائه حجم: ماهیانه 45 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به دوره بعد)
سرویس عمومی

سرویس شرکت صبانت

3Mb - سه ماهه نقرآبی
90 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 1,800,000 ریال
هزینه پیامک : 25,500 ریال
قابل پرداخت : 1,989,795 ریال
نحوه ارائه حجم: ماهیانه 30 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به دوره بعد)
سرویس عمومی

سرویس شرکت صبانت

3Mb - یک ماهه زرین
45 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 750,000 ریال
هزینه پیامک : 8,500 ریال
قابل پرداخت : 826,765 ریال
نحوه ارائه حجم: ماهیانه 45 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به دوره بعد)
سرویس عمومی

سرویس شرکت صبانت

3Mb - یک ماهه نقرآبی
30 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 600,000 ریال
هزینه پیامک : 8,500 ریال
قابل پرداخت : 663,265 ریال
نحوه ارائه حجم: ماهیانه 30 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به دوره بعد)
سرویس عمومی

سرویس شرکت صبانت

2Mb - یکساله زرین
420 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 7,020,000 ریال
هزینه پیامک : 102,000 ریال
قابل پرداخت : 7,762,980 ریال
نحوه ارائه حجم: ماهیانه 35 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به دوره بعد)
سرویس عمومی

سرویس شرکت صبانت

2Mb - یکساله نقرآبی
300 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 5,400,000 ریال
هزینه پیامک : 102,000 ریال
قابل پرداخت : 5,997,180 ریال
نحوه ارائه حجم: ماهیانه 25 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به دوره بعد)
سرویس عمومی

سرویس شرکت صبانت

2Mb - شش ماهه زرین
210 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 3,705,000 ریال
هزینه پیامک : 51,000 ریال
قابل پرداخت : 4,094,040 ریال
نحوه ارائه حجم: ماهیانه 35 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به دوره بعد)
سرویس عمومی

سرویس شرکت صبانت

2Mb - شش ماهه نقرآبی
150 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 2,850,000 ریال
هزینه پیامک : 51,000 ریال
قابل پرداخت : 3,162,090 ریال
نحوه ارائه حجم: ماهیانه 25 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به دوره بعد)
سرویس عمومی

سرویس شرکت صبانت

2Mb - سه ماهه زرین
105 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 1,950,000 ریال
هزینه پیامک : 25,500 ریال
قابل پرداخت : 2,153,295 ریال
نحوه ارائه حجم: ماهیانه 35 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به دوره بعد)
سرویس عمومی

سرویس شرکت صبانت

2Mb - سه ماهه نقرآبی
75 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 1,500,000 ریال
هزینه پیامک : 25,500 ریال
قابل پرداخت : 1,662,795 ریال
نحوه ارائه حجم: ماهیانه 25 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به دوره بعد)
سرویس عمومی

سرویس شرکت صبانت

2Mb - یک ماهه زرین
35 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 650,000 ریال
هزینه پیامک : 8,500 ریال
قابل پرداخت : 717,765 ریال
نحوه ارائه حجم: ماهیانه 35 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به دوره بعد)
سرویس عمومی

سرویس شرکت صبانت

2Mb - یک ماهه نقرآبی
25 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 500,000 ریال
هزینه پیامک : 8,500 ریال
قابل پرداخت : 554,265 ریال
نحوه ارائه حجم: ماهیانه 25 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به دوره بعد)

انتخاب مودم و شرایط نصب

لطفا وضعیت مودم خود را مشخص کنید !

انتخاب وضعیت مودم
مودم دارم ، فقط هزینه رانژه
مودم دارم، نیازمند به نصب توسط کارشناس نیستم. هزینه رانژه به مبلغ 600,000 ریال می‌باشد که به فاکتور اضافه می‌گردد.
مودم دارم، درخواست کارشناس نصب
مودم دارم و نیازمند به نصب توسط کارشناس هستم. هزینه رانژه به مبلغ 600,000 ریال و هزینه نصب 800,000 ریال به فاکتور اضافه می‌گردد.
مودم ندارم ، انتخاب مودم
مودم ندارم، هزینه رانژه به مبلغ 600,000 ریال و هزینه نصب 800,000 ریال و هزینه مودم به فاکتور اضافه می‌گردد.
مودم دارم، هزینه رانژه و درخواست کارشناس نصب
مودم دارم و نیازمند به نصب توسط کارشناس هستم. هزینه رانژه به مبلغ 600,000 ریال به فاکتور اضافه می گردد و هزینه نصب توسط کارشناس نقدا دریافت می گردد.

انتخاب مودم

element.Title
element.Title
قیمت : 123 ریال با مالیات : element.PriceWithTax ریال element.ShortDescription
انتخاب مودم و ادامه ثبت نام

ثبت مشخصات متقاضی

گزارش خرید و تائید نهایی

شرح کالا و خدمات مبلغ (ریال)
کد تخفیف :

پرداخت از طریق کلیه کارت های بانکی
زمان مورد نیاز جهت دایری سرویس اینترنت حدود 3 الی 5 روز کاری می باشد

 پرداخت